اسکلرودرمی ولوپوس

به نام خدا

هو الشافی

مقطع تحصیلات: دیپلم

سن: 28

جنسیت: زن

نام: ن.ح

سابقه بیماری: اسکلرودرمی ولوپوس

تاریخ اولین مراجعه: 16/10/92

 

مشکل اصلی: زخم انگشت پا که رو به سیاهی بود و توصیه به قطع انگشت گردیده بود.

سایر مشکلات: پوست بسیار خشک، تنگی نفس، تپش قلب، عدم توانایی بلع جامدات، یبوست، درد و خشکی مفاصل متعدد بدن، ریزش مو، عدم تحمل سرما، کمبود انرژی و کندی در کارها، تلخی و بوی بد دهان، ترشح خارش دار پشت حلق، خونریزی قاعدگی کم و تیره بصورت لکه بینی، احساس غم و اندوه زیاد و گریه مکرر، جریان فکر زیاد، حس ششم قوی، بروز توهمات، کلنجار در به خواب رفتن و کابوس

نتایج معاینه: جثه لاغر، رنگ پایه تیره با نقاط قرمز پوست، پوست خشک و کشیده شده، زخم در پا، سردی انتها ها (دست)، نبض بسیار ضعیف

یافته های آزمایشگاهی/تصویربرداری: قند و چربی و عملکرد کلیه و کبد نرمال بود.

اصول درمان: اصلاح سبک زندگی، دارو درمانی، اعمال دستی درمانی

تشخیص کلی: غلبه سردی و خشکی

 

مراجعات بعدی:

تاریخ: 2/2/91 : بیمار با تاخیر و پس از رعایت کامل نسخه مراجعه کرد.

تغییرات مشکل اصلی: زخم انگشتان بهبود پیدا کرده بود.

تغییرات سایر مشکلات و معاینات:خشکی پوست و و علایم روانی بهبود بسیار داشت وعلایم گوارشی نیز برطرف شده بود. ترشح پشت حلق کمتر، رقیق تر و بدون خارش بود. نبض بهتر و بدن گرم تر شده بود.

 

تاریخ: 1/3/92 : بیمار تا 13 ماه بعد مراجعه ای نداشت و اظهار می کرد که در این مدت علایم بسیار بهبود داشته است.

تغییرات مشکل اصلی: مجددابا شکایت زخم شدید و دردناک انگشت پا مراجعه کرد که از شدت درد انگشت پا دچار اختلال خواب شده بود.

تغییرات سایر مشکلاتو معاینات:دیگر از یبوست و اختلال بلع، اختلالات روانی و اختلال خواب خبری نبوده و مفاصل و خشکی پوست تا حد زیادی بهتر شده بود. ریزش مو، تلخی و بوی بد دهان و ترشح پشت حلق برطرف شده بود. تپش قلب و تنگی نفس بهبودی بسیار داشت.

 

تاریخ:20/4/92

تغییرات مشکل اصلی: درد زخم انگشت پا با مسکن برطرف می شده و بیمار می توانست بخوابد.

تغییرات سایر مشکلاتو معاینات: خشکی پوست بهتر شده بود. ادامه بهبود دمای بدن و نبض.

 

تاریخ:206/92

تغییرات مشکل اصلی: شدت و دردزخمانگشتبهبودپیداکردهبودوبیمار فقطازسوزشمحلزخمشکایتمیکرد.

تغییرات سایر مشکلاتو معاینات:انرژی درونی  بالاتر رفته بود و خواب وی نیز مشکلی نداشت. علایم تنگی نفس، گرفتگی صدا و تپش قلب کاملا برطرف شده بود.خونریزی قاعدگی نیز بیشتر شده بود.

 

تاریخ:16/10/92

تغییرات مشکل اصلی:بیمار اظهارداشتکهدر فصلسرماوخشکیپاییزومختصریناپرهیزیدررعایتدستوراتغذایی،زخمانگشتپاوسوزشآنتشدیدیافتهو نیز زخم جدیدی در انگشت کوچک دست به همراه ترشح و درد بروز کرده کهمنجربهمراجعهمجددشدهاست.

 

تاریخ:21/12/92

تغییرات مشکل اصلی:زخم انگشت و درد آنبهبودی داشت و اطراف آن قرمز و پرخون تر شده بود و سیانوز انگشت کمتر شده و نمای زخم تازه بود.

تغییرات سایر مشکلاتو معاینات:در کل بهبودی نسبی را ذکر می نمود. میزان خونریزی قاعدگی بهتر از قبل و منظم بود.حال عمومی بیمار خوب بود و شکایت دیگری را ذکر نمی کرد. نبض و دمای بدن خوب بود.

 

الحمدلله الذی و اذا مرضت فهو یشفین (شعراء-80): سپاس خدایی را که وقتی مریض می شوم او مرا شفا می دهد.

فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه